Dvorec Betnava

Dvorec Betnava (nem. Schloss Windenau) stoji v bližini Maribora na Štajerskem. V 16. stoletju je dvorec prerasel v renesančen objekt z vodnim jarkom. Grofje Herberstein so jo spremenili v protestantsko postajo s kapelo in pokopališčem. V 18. stoletju so dvorec, po požaru leta 1685, baročno preoblikovali.

info-image

1319

prva pisna omemba stavbe

Zapuščen

dejavnost/stanje stavbe

Streliška 150, Maribor

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik državnega pomena in je bil zanj razglašen 6. oktobra 1999. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na državnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Poleg grajskega objekta spada v njegov kompleks tudi park Betnava. Grajski park je bil razglašen za nepremični spomenik državnega pomena, 6. oktobra 1999 in je prav tako vpisan v Register nepremične kulturne dediščine.

Zgodovina dvorca

Prezidava dvorca

Tekom časa so na dvorcu prezidali osrednje poslopje s stopniščem in reprezentativnimi prostore. Na severni strani je bila dozidana kapela, ostala tri krila pa so ostala nespremenjena. Slavnostno dvorano so poslikali leta 1784 z baročno arhitekturo.

Lastniki dvorca

Dvorec je menjal veliko plemiških lastnikov. Lastniki so bili plemiči Herbersteini, Khiessl, Auersperg, Ursini-Rosenberg, Szekely, Brandis in Dürr. Dvorec je postal tudi poletna rezidenca mariborsko-lavantinskih škofov okoli leta 1863.

Lokacija

Leave a comment