Dvorec Pogled

Pogled se v listinah prvič omenja leta 1369, ko je imel tukaj nekajposesti Ulrik Grasel iz Poljčan, ki jih je tega leta prodal žičkikartuziji.  Iz listin ni razvidno, ali je dvorec obstajal že takrat. Povsej verjetnosti pa je bil dvorec postavljen okoli leta 1524, ko se kotoskrbnik omenja Ahac Schrott. Schrotti so obdržali dvor in posest do leta 1590,sledili pa so jim Ulrik Dietrichstein, 1610. Tomaž Cipnik, nato pa Maks pl.Plöschen, ki je leta 1617 pozidal nov dvorec.  O tem nam priča tudiletnica nad vežnimi vrati. Rodbina Plöschen je istega leta dobila naziv „vonPogledt”. Njihova rodbina se omenja še leta 1630.  Naslednji lastnikdvorca je bil bogat ptujski trgovec Matija Qualandro, ki je okoli leta 1633. Pogled izročil sinu Ciprianu. Ciprian je v zgodovinskih listinah označen kotkrut fevdalec, saj so se pogledski podložniki deželnim oblastem pritožili, damorajo opravljati vsakodnevno tlako v „petek in svetek”. Za vsako izostalotlako je moral podložnik plačati do 3 goldinarje ali iti v ječo do 5 dni.Zemljiški gospod je večal mere pri pobiranju dajatev, vdiral v podložniškekleti in kašče, celo jemal semensko žito in s tem onemogočal setev, nalagalvisoke globe, podložnike dajal v ječo, jim ukazoval kruto „turško” pretepanjemed seboj, zahteval mlade ženske na tlako in z njimi nespodobno ravnal. Leta1635 so podložniki grad Pogled sežgali.

Iz pisnih virov so znani tudi naslednji zemljiški gospodje naPogledu: leta 1640 postane lastnik pogledske gospoščine slovenskobistriškimestni sodnik, leta 1677 se omenja Krištof baron pl. Reisig, po letu 1671rodbina Diener von Dienersberg, leta 1679 rodbina Conti de Camissano. Po smrtiJaneza Jakoba Contija de Camissana je 1731. na dvorcu zagospodarila vdovaSuzana, nato pa njuna hči Marija Karolina, ki se je poročila s CamilomBerlendisom. V zakonu se jima je rodil Lovrenc Jožef Camilo Jernej Berlendis,ki je na Pogledu gospodaril do svoje smrti leta 1811.  Sledil mu je nečakAnton Camilo, grof Thurn - Valsassina, ki je leta 1823 Pogled prodal grofuVincenciju Gaisrucku. Med zadnjimi lastniki pa so bili Maksimiljan grof Thurn(1826–1828), Karl Schmelzen (1828–1829) in rodbina Possek kot zadnji plemiškiposestnik.  Danes je dvorec namenjen stanovanjem socialno šibkejših družinin posameznikov, zato so tudi notranji prostori predelani.

Pristen je še banjast obok v pritličju vzhodnega dela južnegatrakta, kjer je bila nekoč kuhinja, poleg tega pa tudi križni oboki v pritličjuzahodnega trakta. Kot prostor je ohranjena še prvotna kapela, ki je bila urejenav nadstropju zahodnega trakta. Danes jo uporabljajo kot sobo.

17. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Stanovanjski objekt

dejavnost/stanje stavbe

Mlače pri Ločah pri Poljčanah

lega stavbe

Zanimivosti grajske stavbe

Izgradnja gradu

Okolica dvorca se v listinah prvič omenja leta 1369. Na področju dvorca Pogled je imel nekaj posesti Ulrik Grasel iz Poljčan. Le te je nato prodal žički kartuziji. Ne ve se, ali je dvorec takrat že obstajal. Najverjetneje je bil postavljen okoli 1524. tega leta je bil oskrbnik gradu Ahac Schrott.

Lastništvo gradu

Schrotti so imeli dvorec v lasti do leta 1590. Nato pa so bili naslednji lastniki: Ulrik Dietrichstein, 1610, nato Tomaž Cipnik, kasneje pa Maks pl. Plöschen. Le ta je 1617 pozidal nov dvorec, o čemer govori letnica nad vrati v veži. Rodbina Plöschen je tega leta dobila naziv „von Pogledt”. Naslednji lastnik je bil bogat trgovec Matija Qualandro iz Ptuja. Leta 1633 je dvorec Pogled izročil sinu Ciprianu.

Ciprian - krut fevdalec

Ciprian je označen kot krut fevdalec. Podložniki so se tamkajšnjim deželnim oblastem pritožili, da morajo opravljati tlako vsaki dan. Za izostalo tlako je podložnik plačal fevdalcu do 3 goldinarje ali pa je 5 dni moral prebiti v grajski ječi. Ciprian je večal pobiranje dajatev, vdiral v kleti in kašče podložnikov, kradel semensko žito in onemogočal setev, pisal visoke kazni, zahteval kruto pretepanje med podložniki ter zahteval, da so mlade ženske opravljale tlako, prav tako je z njimi nespodobno ravnal. Leta 1635 so podložniki grad Pogled sežgali.

Lokacija

Literatura
  • Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Med Prekmurjem in porečjem Dravinje", Založba Park, Ljubljana, 1991
  • https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/dvorec-pogled-in-dvor-suhadol-(suchadol).html

Leave a comment