Grad Frauenburg

(Frauenburg)

Lokacija arheološkega najdišča Tabor v Šmartnem ob Paki je bila prvič zabeležena v okviru raziskovalnega tabora Šmartno ob Paki leta 2002, v letu 2006 pa se je izvedel natančen topografski pregled terena. Gre za možnost starejše poselitve prostora; kar potrjuje dominantna lega v prostoru na najvišji točki Slatin, nad historično komunikacijo med Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino.

Prostor predstavlja dokaj široka gozdna reber z višjim izpostavljenim delom, ki je relativno majhen, vendar dovolj velik za lokacijo manjšega obrambnega nadzornega stolpa. Arhitekturnih ostalin na terenu ni, na zahodni strani kope pa je možno videti umetno preoblikovan teren, ki deluje kot sled obrambnega jarka. Mogoče je, da je na tem mestu stal lesen stolp, varovan z zemljenim nasipom in leseno palisado.

V pisnih virih, v temeljnem urbarju šoštanjske gospoščine iz 4. maja 1575, se omenja na tem mestu že takrat opuščeni grad Frauenburg, med ljudmi pa kroži zgodba o protiturškem taboru.

Literatura:

Leave a comment