Grad Ljutomer

(Vardov grad, Oberlutenberg)

Na zelo izpostavljeni legi na vrhu hriba stoji skoraj kvadratno poslopje s po šestimi okenskimi osmi na vseh fasadah, pokrito z opečno štirikapno streho in rizalitno poudarjenima in povišanima osrednjima osema na glavni - severovzhodni in dvoriščni - jugozahodni fasadi. Na čelu klasicistične glavne fasade je tudi letnica nastanka sedanje stavbe 1860 in kasnejših prenov (1907,1987). Fasade so okrašene s profiliranimi okenskimi obrobami in v prvem nadstropju tudi s profiliranimi karnisami. V drugem nadstropju imajo okna parapete z motivi krogov. Notranjščina dvorca je povsem predelana.

DATACIJA

Tretja četrtina 19. stol., 1859-1862, prva četrtina 20. stol., 1907

LOKACIJA

Podgradje 27, 9240 Ljutomer

DANES

Stanovanja

Zgodovina

Prednik današnjega dvorca je bil t. i. Dolnji grad, ki so ga postavili solnograški nadškofje za obrambo pred Madžari. Prvič ga omenjajo že leta 1242. Po letu 1278 so na gradu Habsburžani ustoličevali viteze Ljutomerske. V času turških vdorov je bil Dolnji grad važna obrambna utrdba in sedež deželnega sodišča. Po prenehanju turških napadov je začel grad propadati. Leta 1859 - 1862 so zgradili sedanje grajsko poslopje. Poleg bogate stavbne in zgodovinske tradicije na mestu sedanjega poslopja je zelo pomemben tudi krajinsko vedutni poudarek, ki ga daje kulturni spomenik.

Grajske zgodbe

Pripovedka o grofu

In danes...

 

grad ljutomer
ljutomer

Register kulturne dediščine

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

 •  varovanje kulturnih in arhitekturnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
 • podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
 • strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
 • prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite objekta, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim pisnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod;
 • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
 • na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam, razen v primerih s soglasjem zavoda;
 • pri kakršnihkoli posegih v tla objekta ali teren ob njegovi zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.

Zavarovano območje je namenjeno:

 • trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
 • povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
 • prezentaciji kulturnih vrednot;
 • učno-demonstracijskemu delu;
 • znanstveno-raziskovalnemu delu;
 • stanovanjski dejavnosti.

Leave a comment