Grad Turnišče (Tuerens)

Dvorec je nastal v srednjem veku, kot preprosta lesena utrdba namenjena obrambi proti Turkom. V renesansi so stavbo prezidali in dvorec je postal reprezentančno domovanje plemstva. V baroku se je z razmahom plemstva njegova reprezentančna vloga le še utrdila. Do konca 2. svetovne vojne so v njem živeli baroni Lippitt. Po 2. svetovni vojni je bil dvorec nacionaliziran in v njem je svoje prostore dobila Kmetijska šola Ptuj. Po selitvi Kmetijske šole, konec 80. let, je začel dvorec naglo propadati.

info-image

1441

prva pisna omemba stavbe

Ohranjen, zapuščen

dejavnost/stanje stavbe

Zagrebška cesta 84, ČS Breg-Turnišče, 2251 Ptuj

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik državnega pomena in je bil zanj razglašen 6.10.1999. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na državnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Dvorec na Kaiserjevi litografiji iz leta 1830.

Dvorec Turnišče je nastal kot naslednik srednjeveške utrdbe Treun - Pogrenja. V 13. stoletju je predstavljalo upravno središče Draneške gospoščine. Leta 1294 je Bertold Draneški gospoščino prodal Frideriku Ptujskemu. Posest sta dedovali njegovi sestri Ana grofica Schaunberg in Neža Schaunberg. Na podlagi delilne listine iz leta 1441 je dvorec nato dodeljen Ani grofici Schaunberg.

Leave a comment