Grad Borl

Grad Borl (Ankenstein) se nahaja na strmi skalni vzpetini nad reko Dravo v Halozah. Zaradi svoje naravne lege ob ogrsko – hrvaški meji je imel že od vsega začetka pomembno strateško vlogo. Prvotno je služil kot obmejna ogrska postojanka. Varoval je strateško pomembni rečni prehod čez Dravo, o čemer pričata ogrsko in hkrati tudi nemško poimenovanje gradu Borlyn oziroma Anchestein in naj bi označevala rečni prehod.

info-image

1255

prva pisna omemba stavbe

Zapuščen

dejavnost/stanje stavbe

Dolane 2, 2282 Cirkulane

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik državnega pomena in je bil zanj razglašen 6.10.1999. Kulturni državni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na državnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Zgrajen je bil v srednjem veku, zgodovinski viri govorijo, da njegov začetek nastanka sega v 12. ali 13. stoletje, morebiti je bil postavljen že prej, prvi pisni viri pa govorijo o letu 1255 kot gradu Anchenstein, katerega grb so nosili znani lastniki  Anchensteini, ki so izumrli leta 1323. Grad so  v tistem času dobili v fevd Ptujski gospodje, nato pa so jim po letu 1438 sledili razni lastniki, med njimi grofje Schaunbergi, baroni Szekelyji od leta 1494 do 1595, grofje Sauerji  od 1639 do 1801, grofje Wurmbrandi do začetka tega stoletja, po letu 1901 baroni Kübeck, med obema vojnama pa je bil grad v posesti delniške družbe Barlin iz Maribora.

In danes...

 • Grad Borl nad Dravo v Halozah je ena starejših tovrstnih stavb na slovenskem Štajerskem.
 • Danes je grad v lasti države Republike Slovenije in je kulturni spomenik državnega pomena.
 • Pred drugo svetovno vojno, leta 1922, je bil grad Borl v lasti delniške družbe Borlin d.d., katere delničarka je bila tudi Zora Weiss, Židinja iz Zagreba. Drugi lastnik je bil dr. Vuk Vučetić. Med drugo svetovno vojno je bil grad spremenjen v zbirno taborišče za slovenske rodoljube, od koder so jih nemški okupatorji pošiljali v taborišča ali v izgnanstvo.  
 • Po končani vojni je grad Borl prešel v splošno ljudsko last in je bil nato nekaj časa zavetišče za vojne sirote. Kasneje so v njem odprli hotel Haloški biser in restavracijo, ki pa so ju zaradi težav po letu 1980 opustili.
 • Ima večplastno stavbno zasnovo iz katere je razviden kontinuiran razvoj, osnovo grajskega kompleksa pa predstavlja jedro iz 13. stoletja s stanovanjskim traktom in zgodnjegotskim obrambnim stolpom (bergfrid).
 • Zidovi osrednjega grajskega stolpa so na določenih mestih debeli 11m.
 • Po ogrski zasedbi konec 15. stoletja so gradu prizidali poslopja na notranjem dvorišču. Arkadni hodniki, stanovanjski trakti, prvo notranje dvorišče in obodna utrdbena arhitektura so bili večkrat prezidani, grad so že tisti čas prilagodili sodobnim bivalnim razmeram, v prvi polovici 17. stoletja pa so baroni Sauerji grad temeljito obnovili in predelali.
 • Okoli leta 1674 je grof Friderik Sauer pri obnovi pozidal trakt ob zunanjem dvorišču in naredili baročno kapelo Sv. trojice, ki so ji dodali še stolpič z uro.
 • Oprema in okras v notranjosti gradu sta se le delno ohranila. Med reprezentančne prostore spada viteška dvorana, v sosednji sobi pa je zanimiva stropna poslikava. V grajsko vežo so izpred vhoda prestavili kamniti baročni plastiki svetega Florijana in Herkula.
 • Pod gradom Borl so vidni le ostanki nekdanjega grajskega vrta.
 • Zob časa in predvsem organizacijske ter finančne ovire so grad Borl pripeljale tako daleč, da so ga leta 1980 zaprli tudi za javnost.
 • Žal je grad danes popolnoma prazen in nima več nobene opreme. Prazne grajske sobane pa potrpežljivo čakajo na novo vsebino, ki si jo grad zaradi svoje bogate zgodovine in pomena vsekakor zasluži.
 • V devetdesetih letih so potekala restavratorska dela v kapeli.
 • Po ustanovitvi Občine Gorišnica (kamor je med 1995-2006 sodilo tudi območje današnje Občine Cirkulane) je občina prevzela skrb za grad Borl.
 • Prenovila je dvorano pred kapelo, v kateri so potekale poroke, na gradu se je odvijalo veliko število prireditev, ki so jih organizirala lokalna društva v sodelovanju z občino.
 • Po zaključku denacionalizacijskega postopka je grad postal državni.
 • Društvo za oživitev gradu Borl se je po ustanovitvi leta 2005 pogajalo za upravljanje gradu Borl. Žal neuspešno. Vendar so se dogodki odvijali na gradu vse do 2010, ko ga je MK zaradi nevarnosti zaprlo. Potem pa res sledi najbolj žalostno obdobje za grad...
 •  Danes se na gradu poskuša izpeljati projekt sanacije skalnega podora pod teraso ter sanacijo prvega dvorišča in desnega trakta skupaj z obema dvoranama. Prenovljene dele gradu se bo odprlo tudi za javnost.
 • Zunanji objekti na dvorišču so uničeni in poškodovani, površine porasle z visoko travo.
 • Vischer - Borl 1680
 • Vischer - Borl 1681
 • Vischer - Borl 1681

Literatura:

 • http://www.borl.si/
 • https://www.prlekija-on.net/lokalno/8094/grad-borl-postaja-velika-razvalina-tega-dela-haloz.html

Posebna zahvala gre Društvu za oživitev gradu Borl, ki je s svojim prispevkom pomagalo sooblikovati objavo o gradu Borl na Gradovi Slovenije.si.

Lokacija

Leave a comment