Grad Lemberg pri Šmarju (Lengenburg)

Grad, razvaljen v 15. stol., omenjen 1224, je bil last Žovneških, kasneje Celjskih grofov. V izobliki terena je vidna dvodelna grajska zasnova, sledovi utrjenega predgradja. Gradišče obdaja ohranjen jarek.

info-image

1138

prva pisna omemba stavbe

Izginuli

dejavnost/stanje stavbe

Lemberg pri Šmarju

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 13.10.1990. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Grad stoji strmem hribu, zahodno nad istoimenskim naseljem, poleg podružnice sv. Pankracija (nekdanje grajske kapele).

In danes...

Lokacija

Leave a comment