Grad Majdburg (Maidburg)

Majdburg (Maidburg) so v 13. stoletju imeli v deželnoknežjem fevdu gospodje Draneški, do leta 1311 je bil gradiščan vitez Bertold, nato so ga imeli po letu 1312 sorodniki Draneških Massenbergi (viteza Henrik in Wigand), od leta 1357 pa grofje Celjski. Pred letom 1396 je grad imel v zakupu Ortolf iz Kapfensteina, od leta 1396 do 1400 grof Ulrik Walsee, nato Bernhard Ptujski, po letu 1438 pa sta ga podedovala Neža in Leutold Stubenberška z Vurberka, ki sta leta 1443 prodala Majdburg kot deželnoknežji fevd Filipu Breunnerju. Grad so leta 1532 uničili Turki in danes o njem ni več sledu.

info-image

13. stoletje

prva pisna omemba stavbe

izginuli

dejavnost/stanje stavbe

Kidričevo, Lovrenc na Dravskem polju

lega stavbe

Leave a comment