Grad Medija

Medijski grad (nem. Gallenegg) stoji v naselju Podlipovica v občini Zagorje ob Savi. Grad in konjušnico so partizani okoli leta 1944 porušili, grajska kapelica in del grajskega zidu pa sta ohranjena do danes. Grad naj bi imel tudi podzemni rov, ki naj bi grad povezoval z vrelcem (Medijske toplice). Danes je žal zasut.

Grad Medija je bil v 12. stoletju izpostava gospoščine Lebek pri Vačah in posesti rodbine Gallov iz griča Gamberk. Po tej rodbini se grad dobil nemško ime Gallenek (Medija). Slovensko ime Mudey se prvič pojavi v 14. stoletju.

info-image

V območje medijskega gradu sodijo starejše železnodobno gomilno grobišče, ruševina srednjeveškega dvora, obnovljena kapela in ruševina grajske pristave iz srede 17. stol. Ob gradu je obzidan vrt z vodnjakom.

17. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Delni ostanki, koncerti, poroke

dejavnost/stanje stavbe

Podlipovica (Občina Zagorje ob Savi), zahodno od Izlak

lega stavbe

info-image

Medijski grad je bil porušen v večji meri leta 1944.

Danes so vidni delni ostanki. Obnovljena je grajska kapelica, kjer se občasno prirejajo kulturne prireditve in koncerti, v zadnjih letih pa tudi poroke.

info-image

Kulturna dediščina Slovenije

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 23. marca 1988. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

In danes...

Reference:

  • Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, Ivan Jakič

Lokacija

Leave a comment