Grad Medija

Medijski grad (nem. Gallenegg) stoji v naselju Podlipovica v občini Zagorje ob Savi. Grad in konjušnico so partizani okoli leta 1944 porušili, grajska kapelica in del grajskega zidu pa sta ohranjena do danes. Grad naj bi imel tudi podzemni rov, ki naj bi grad povezoval z vrelcem (Medijske toplice). Danes je žal zasut.

Grad Medija je bil v 12. stoletju izpostava gospoščine Lebek pri Vačah in posesti rodbine Gallov iz griča Gamberk. Po tej rodbini se grad dobil nemško ime Gallenek (Medija). Slovensko ime Mudey se prvič pojavi v 14. stoletju.

info-image

V območje medijskega gradu sodijo starejše železnodobno gomilno grobišče, ruševina srednjeveškega dvora, obnovljena kapela in ruševina grajske pristave iz srede 17. stol. Ob gradu je obzidan vrt z vodnjakom.

17. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Delni ostanki, koncerti, poroke

dejavnost/stanje stavbe

Podlipovica (Občina Zagorje ob Savi), zahodno od Izlak

lega stavbe

info-image

Medijski grad je bil porušen v večji meri leta 1944.

Danes so vidni delni ostanki. Obnovljena je grajska kapelica, kjer se občasno prirejajo kulturne prireditve in koncerti, v zadnjih letih pa tudi poroke.

info-image

Kulturna dediščina Slovenije

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 23. marca 1988. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

In danes...

 • Nekdanji grajski park.
 • Pogled iz zraka na ostanke gradu.
 • Notranjost gradu Medija je bila razdeljena na tri različno velike prostore.
 • Romansko trocelično jedro je redek primer neutrjenega dvora.
 • Grad Medija naj bi bil razgibane pozidave, s starim pravokotnim jedrom. Grajski objekt naj bi meril cca. 9 x 18,6 m. Imel naj bi dve nadstropji.
 • Vidno je še zazidano okence z gotskimi robovi in portal v pritličnih ostankih ene izmed nekdanjih notranjih predelnih sten.
 • Danes je še ohranjena severna notranja stena gradu.
 • Pogled na grajsko kapelo, ostanek gradu in nekdanji grajski park.
 • Grajski kompleks danes sestavljajo: ruševine romanskega dvora, ostanki gotskih, renesančnih in baročnih bivalnih traktov, grajska kapela 17. stoletja, vrtni prostor, gospodarsko poslopje.
 • Ostanki nekdanjega grajskega parka.
 • Ostanki konjušnice in njenega portala, ki jo je pozidal oče Valvasorja.
 • Še so vidni ostanki urejenega studenca ob nekdanji konjušnici.
 • Okno v steni gradu Medija.
 • Leta 1556 so Galli grad prodali Leopoldu Rambschüsslu (Raumschüsslu).
 • Leta 1562 so lastniki medijskega kompleksa postali plemiči Valvasorji.
 • Jernej Valvasor (sin Hieronima Valvasorja) se je 1632 poročil z Ano Marijo (roj. Ravbar) iz gradu Krumperk pri Domžalah. Rodila mu je sedemnajst otrok, dvanajsti po vrsti pa je bil Janez Vajkard Valvasor.
 • Ana Marija Valvasor (roj. Ravbar). Mati Janeza Vajkarda Valvasorja.
 • Na Medijskem gradu je v mladih letih živel Janez Vajkard Valvasor, znameniti kranjski polihistor.
 • V 17. stoletju so grad temeljito predelali, mu dozidali kapelo z grobnico in gospodarsko poslopje.
 • Janez Vajkard Valvasor, bakrorez, Topografija Vojvodine Kranjske.
 • Kapela je pravokotnega tlorisa. Vanjo so nekoč dostopali direktno iz gradu.
 • Kapela s štukaturami
 • Plemiška rodbina Valvasorjev je ostala lastnica Medijskega grajskega kompleksa vse do konca 18. stoletja.
 • Napis na grajski kapeli: "Tu leži pokopan blagorodni plemeniti gospod Janez Krstnik Valvasor z Medije in Zavrha itd., ki je dne 10. junija 1650 preminil v Bogu v svojem 32. letu starosti."
 • V kapeli naj bi bili shranjeni posmrtni ostanki Valvasorja in ostalih predstavnikov te rodbine.
 • 1868 je Alojz Prašnikar izdatno popravil grad in kapelo.
 • Medijski grad l. 1900. Leta 1902 je Medijo kupil Franc Celestina.
 • Stara razglednica z gradom Medija.
 • Medijo je leta 1911 kupil domačin Andrej Groblar.
 • Grad Medija l. 1920 - pogled iz južne smeri.
 • Jeseni 1944 so grad minirali. Od leta 1987 pa potekajo obnovitvena dela.
 • Baročna Valvasorjeva kapela je bila za javnost ponovno odprta leta 1990.
 • Kapela leta 2018.

Reference:

 • Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, Ivan Jakič

Lokacija

Leave a comment