Grad Štrlek (nem. Stralekk)

V začetku 13. stol. sta ga zgradila Rudolf in Friderik z gradu Slepčjek pri Mokronogu, proti volji freisinškega škofa, vendar je takrat imel to posest v fevdu koroški vojvoda Ulrik III. Slednji se je leta 1267 fevdu odpovedal v korist bratoma, ki jima je škof dovolil imeti ta grad, čeprav je prej zahteval njegovo porušenje.

info-image

1247

prva pisna omemba stavbe

Delni ostanki

dejavnost/stanje stavbe

gozd zahodno od Term Šmarješke toplice

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 21.6.2016. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Pred letom 1306 je bil grad že prazen, saj se je družina Stralecker bodisi preselila ali pa je že izumrla. Tega leta je namreč spet zakonito pripadal Freisinškim škofom, in ga je brez njihove odobritve zasedel vitez Bertold Ranšperški. Šele dvanajst let po tem, leta 1318, so po nezakoniti okupaciji gradu, Ranšperški grad pridobili formalno v fevd. Leta 1499 je že izpričan kot razvalina.

In danes...

Lokacija

Leave a comment