Dvorec Zbelovo

(Plankestein)

Dvorec Zbelovo leži ob vznožju Zbelovske gore, pod zgoraj omenjenim gradom. Na dvorcu naj bi bilo že v drugi polovici 16. stoletja tamkajšnje središče uprave z mitnico in s krvnim sodiščem, saj se zbelovski grad omenja kot zapuščen že v urbarju iz leta 1586 in kot tak seveda ni mogel več opravljati svojih prejšnjih funkcij.  Najprej naj bi bila pristava lesena, grofje Thurni pa naj bi kot lastniki po letu 1586 sezidali kamnito stavbo.  Zbelovski dvorec je leta 1739, ko so Thurni svoja štajerska posestva razdelili na graški in celjski okoliš, izgubil velik del svojega nekdanjega pomena.  Leta 1822 je zbelovsko gospostvo dobil Marko Maks Pongraz. 7. septembra 1848, ko so bila odpravljena gospostva, je bilo odpravljeno tudi zbelovsko gospostvo. Leta 1870 je lastnik zbelovskega posestva postal Konjičan Janez Walland.  Od nekdanje pristave je danes ostala le še nepodkletena, enonadstropna stavba, ki ima zunanjščino in notranjščino povsem predelano. Po izročilu naj bi o preteklosti pričal le še en obokan pritlični prostor. Poleg tega je nad preprostim kamnitim portalom tudi plošča z napisom: „No1 Alois Walland 1898.”

Leave a comment