Ptujski mali grad

Mali grad je razsežen dvorec, ki stoji ob robu mestnega jedra Ptuja. Danes je v njem sedež knjižnice Ivana Potrča. Z občinskim odlokom je določen za spomenik lokalnega pomena kot profana stavbna dediščina.

info-image

1376

prva pisna omemba stavbe

Ohranjen, knjižnica

dejavnost/stanje stavbe

Prešernova 33/35, Ptuj

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 29. december 1989. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

info-image

Mali grad je bil pod grajskim Gričem prvič omenjen leta 1376 in je bil last salzburške nadškofije. Verjetno pa je nastal skupaj z grajskim obzidjem v 13. stoletju. Leta 1231 in 1249 se izrecno omenja castrum minus — manjši grad, leta 1235 »castrum domini Hermani«, okoli 1eta 1265 ga omenja kronist Otokar, ko govori o dveh ptujskih gradovih, in leta 1280 ga indirektno našteva listina, ko govori o ptujskih gradovih (Vesten). V današnje poslopje je bil predelan v 16. stoletju. Gre za dvorec, ki je služil za namestitev upravnikov (ministerialov), kadar so prišli na obisk na Ptuj lastniki Ptujskega gradu. V zvezi s fevdalno upravno prakso je bil Mali grad tudi sedež upravnega pomočnika ptujskega ministeriala, ki ga je zaradi obsežnosti svojih upravnih nalog nujno potreboval.

In danes...

Literatura:

https://www.wikiwand.com/sl/Mali_grad,_Ptuj

Leave a comment