Grad Radeljca (Radelstein)

V vasi Dolenje Radulje, pod vinorodnimi goricami, so plemiči Sauraui v 16. stoletju pozidali grad, imenovan Radeljca. Masivno dvonadstropno poslopje pravokotnega tlorisa, obdano z obzidjem in okroglimi obrambnimi stolpi je v svoji zgodovini zamenjalo veliko lastnikov. Valvasor navaja, da so bili za Sauraui in Galli lastniki gospoščine Barbi. Leta 1609 je Viljem pl. Gall svoj del gospstva prodal Martinu Bertoldu Schwabu, kasneje pa ga je Erazem Schwab prodal Volfu Andreju Wernegkhu. Leta 1640 je celotno posestvo pripadlo Janezu pl. Raabu, poročenemu z Ano Katarino pl. Wernegkh. Po smrti Raabovega potomca, mladega gospoda Raaba, je posestvo podedoval Simon Engelbert pl. Egkh.

info-image

16. stoletje

prva pisna omemba stavbe

Zasebna last

dejavnost/stanje stavbe

vas Dolenje Radulje

lega stavbe

info-image

Kdaj in kako je gospostvo potem pridobil kostanjeviški samostan, ni znano. Dejstvo je, da je bil samostan lastnik gradu v 18. stoletju, ko ga je prodal Antonu Jožefu pl. Juriču. Leta 1766 je baron Jurič posest izročil sinu Ferdinandu. Po njegovi smrti leta 1784 so grad za njim podedovali otroci Ana, Marija, Tekla, Franc Jožef, Vincenc in Agneza. Baron Franc Jožef pl. Jurič je posest leta 1814 prodal Matevžu Kalčiču. Dobro desetletje kasneje je grad prišel v roke Janeza Pavića pl. Pfauentala, leta 1848 pa njegovi ženi Mariji Auersperg. Po njeni smrti so bili za dediče priznani grofi Auerspergi, ki so že takoj naslednje leto grad prodali na dražbi. Kupila ga je Terezija Auersperg in ga 1871 odstopila Valeski grofici Barbo pl. Wachsenstein. Grofica je grad leta 1898 prodala ljubljanskemu trgovcu Karlu Kavšku.

info-image

Leta 1906 so razpadajoče poslopje od njega odkupili trije vaščani: Pungeršič, Vajs in Novak. Grajski hlevi so pripadli Novaku, Pungeršič je obdržal graščino, Vajs pa mlin in žago. Novi lastniki so na več zaporednih licitacijah in preko oglasov prodali tako grajsko zemljo, gozdove, pohištvo, opremo in dragocene umetnine kot tudi vino in vso živino. Med prvo svetovno vojno so v gradu nekaj časa živeli begunci s Tržaškega.

In danes...

Lokacija

Leave a comment