Grad Gornji Rogatec (Rohitsch)

Grad Gornji Rogatec se v pisnih virih prvič omenja okoli leta 1192, zgrajen pa je bil verjetno že v 11. stoletju. Obzidje tega gradu je bilo veliko, saj je segalo vse do središča trga. Grad je imel poleg bivalne tudi vojaško obrambno vlogo.

info-image

1192

prva pisna omemba stavbe

Delni ostanki

dejavnost/stanje stavbe

nad naseljem Rogatec

lega stavbe

info-image

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 13. oktobra 1990. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti. Celotno področje gradu se obravnava kot arheološki rezervat.

info-image

Grad Gornji Rogatec je leta 1574 pogorel. Ostali so le stropi, zidovi in pomožna poslopja. Nato so ga še v istem letu obnovili v objekt s tremi nadstropji s tremi trakti. Na zahodnem delu objekta so postavili štirioglati stolp, v katerem so bile mučilnice in ječe. Grad je ostal isti vse do 19. stoletja, ko je pričel razpadati, stanovalci pa so se izselili. 1810 je še stal, ampak ga lastniki Attemsi niso več vzdrževali. V kasnejših desetletjih se je porušil. Danes lahko vidimo le še kamnite pozidave sten.

In danes...

Lokacija

Leave a comment