Kaj je grad?

Grad (iz latinščine castellum) je vrsta utrjene zgradbe zgrajene v Evropi in na Bližnjem vzhodu v srednjem veku. Je zgodovinski, kulturnozgodovinski in arhitekturni fenomen. Gre za utrjen stavbni kompleks, ki stoji ponavadi na nekem danes naravno ali umetno zavarovanem območju.

Grad je bil dom fevdalnega gospoda in njegovega namestnika in je opravljal tudi funkcijo središča fevdalne zemljiške posesti.

 

Kakšne gradove poznamo?

Gradovi so lahko cesarski, samostanski (npr. Pleterski samostan, samostan v Kostanjevici, itd.), mestni (npr. grad Maribor, itd.), škofovski ali pa gre za gradove mejnih grofov.

Funkcionalno lahko razdelimo gradove na mejne gradove, stalne rezidence, rezidence visokega ali nizkega plemstva, središča zemljiških gospostev, itd.

Po topografiji jih lahko delimo na višinske, nižinske, jamske in vodne gradove. Edini vodni grad v Sloveniji je grad Otočec.

Glede na arhitekturno zasnovo jih delimo na stolpaste gradove, visoke trdne hiše, obodne gradove, koncentrično raščene gradove.

Glede na slogovne značilnosti jih delimo na karolinške, romanske, gotske in renesančne.

Glede na čas nastanka, pa jih delimo na gradove, ki so nastali do 11. stoletja, na gradove 12. stoletja, na poznosrednjeveške gradove, itn.

Grad Otočec

Primer vodnega gradu v Sloveniji

Predjamski grad

Primer jamskega gradu v Sloveniji

Grad Gutenberk

Primer višinskega gradu v Sloveniji

Grad Rače

Primer nižinskega gradu v Sloveniji

Selitev iz grajskega griča v dolino

Približno v šestnajstem stoletju so fevdalci pričeli z zidnjem razkošnih dvorcev v nižinah. Začeli so puščati gradove grajene na višinah, ki so jim postajali neudobni in hladni. V mestih so torej pričele nastajati razkošne palače, ki so bile namenjene zgolj bivanju.

Arhitektura dvorcev je svoj vzpon doživela predvsem med baročnim časom. Barok je bilo obdobje razkošne arhitekture in udobja tudi znotraj samih dvorcev in graščin.

Dvorci, ki so nastali pod vplivom baroka so na primer dvorec Štatenberg, Haasberk pri Planini, Soteska, Dornava, Kromberk, Vogrsko, itd. To so bili časi, ko mogočne utrdbe namenjene obrambi na visokem hribovju niso bile več tako aktualne in mnoge so iz tega razloga pričele propadati.

Literatura:

 • Dr.Dušan Kos: Vitez in grad
 • Dr. Dušan Kos: Med gradom in mestom
 • Dr. Ivan Stopar: Slovenski gradovi- prezrta dediščina
 • Dr.Igor Sapač: Kaj je grad?
 • Dr.Tomaž Lazar: Vloga gradu v srednjeveškem bojevanju
 • Dr. Maja Lozar Štamcar: Grad kot plemiško bivališče
 • Dr. Maja Žvanut: Plemiške zgodbe
 • V zvezi z Celjskimi grofi in knezi preko Celjske kronike, zgodovinarjev kot dr.Peter Štih, dr. Janez Mlinar, dr. Jože Mlinarič, dr. Miha Kosi( strokovnjak za srednjeveški promet in prometno politiko gradov in njihovih lastnikov)dr.Igor Grdina, dr. Zvonka Zupanič Slavec
 • Plemstvo kot bojevništvo in gradovi ter dvorci kot turnirski prostori: dr. Tomaž Lazar : Nekoč so bili bojevniki
 • Tomaž Nabergoj: Srednjeveško orožje in bojna oprema
 • Dr.Igor Sapač: Utrdbena arhitektura srednjega veka
 • Bled skozi 1000 let

Leave a comment